Zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM – Total Productive Maintenance )

Celem szkolenia TPM (ang. Total Productive Maintenance) – kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu jest włączenie wszystkich pracowników firmy w działania usprawniające mające na celu polepszenie funkcjonowania parku maszynowego. TPM dąży do realizacji „3×0” (zero usterek maszyn, zero wadliwych wyrobów oraz zero wypadków przy pracy). Szkolenie TPM zorganizowane jest w formie warsztatów z praktycznymi ćwiczeniami i symulacjami, podczas których uczestnicy zapoznani zostaną m.in. z:

  • etapami wdrażania poszczególnych kroków TPM,
  • sposobem tworzenia struktury organizacyjnej TPM w firmie,
  • strategiami działu utrzymania ruchu zgodnymi z narzędziem TPM,
  • zarządzaniem UR w sposób prewencyjny i predykcyjny,
  • sposobem wdrażania wskaźników TPM (OEE, MTTF, TRS itp.),
  • tworzeniem instrukcji TPM.

W trakcie warsztatów opracowana zostanie ogólna strategia wdrożenia narzędzia TPM w firmie klienta. Będzie ona możliwa do zaimplementowania samodzielnie przez przeszkolonych pracowników firmy lub z pomocą naszych konsultantów.

Odbiorcy szkolenia: osoby związane z utrzymaniem ruchu i produkcją w przedsiębiorstwie: kierownictwo, liderzy, brygadziści, mistrzowie, inżynierowie procesu i pracownicy działu utrzymania ruchu.

W naszej ofercie znajdą Państwo również możliwość wyszkolenia wybranego przez Państwa pracownika, jako samodzielnego trenera-animatora w zakresie narzędzia TPM (w ramach pakietu wewnętrzny trener LEAN).