Przygotuj się – zbliża się audyt BHP

Może go przeprowadzać inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, ale także kierownik, dyrektor, przedstawiciel służby BHP, klient czy też podmiot recertyfikujący. Chodzi oczywiście o audyt BHP. Tylko jak się do niego przygotować? Jakich pytań należy spodziewać się? Co należy zrobić, aby przyczynił się on do poprawy bezpieczeństwa w firmie?
Katarzyna Gulanowska
Katarzyna Gulanowska
Rysunek kratek z odznaczeniami wraz z ołówkiem - PRZYGOTUJ SIĘ – ZBLIŻA SIĘ AUDYT BHP Proresult

Jak przejść audyt bhp – zapoznaj się ze wskazówkami:

 

1. Ład i porządek na stanowisku pracy

Aby zapewnić zgodność w tym zakresie należy zadbać o zachowanie porządku w obszarze nie tylko po zakończonej zmianie roboczej, ale stale podczas wykonywanych prac. W zapewnieniu zgodności pomocne pozostaje narzędzie Lean – 5S i layouty obszarów. Wspierają one w wyznaczaniu dedykowanego miejsca pod osprzęt i materiały. Posadzka powinna pozostawać wolna od zanieczyszczeń. Drogi komunikacyjne powinny być drożne i niezastawione. Zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy – to podstawowy punkt, który będzie weryfikowany podczas każdego audytu BHP.

2. Dostęp do aktualnych instrukcji BHP dotyczących wykonywanych prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia

Pracownicy powinni mieć zapewniony stały dostęp do obowiązujących instrukcji BHP. Dokumenty mogą być udostępnione w wersji papierowej lub elektronicznej. W wielu firmach w konsekwencji całe ściany i wszystkie maszyny oblepione zostają instrukcjami i piktogramami. Oczywiście to zbędna nadinterpretacja. Dobrą praktyką jest umieszczenie wszystkich instrukcji BHP obowiązujących w danym obszarze zbiorczo w jednym miejscu. Może to być na przykład segregator na ogólnodostępnej szafce w warsztacie. Podczas audytu BHP będzie sprawdzana nie tylko obecność instrukcji, ale również również ich aktualność oraz kompletność.

3. W dziale opracowano oceny ryzyka zawodowego uwzględniające czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz bezpieczne sposoby ich wykonywania. Istnieją dowody potwierdzające, że pracownicy znają ocenę ryzyka zawodowego

Każde stanowisko pracy/zespół stanowisk powinien posiadać swoją odrębną ocenę ryzyka zawodowego. Powinna ona uwzględniać wszystkie zagrożenia na które narażony jest pracownik. W ocenie ryzyka należy ująć wykonywane czynności, stosowane substancje chemiczne, rakotwórcze lub mutagenne itp. Audytor może poprosić o okazanie dowodów (np. podpisany przez pracownika dokument), że pracownik X zapoznał się z dotyczącą go oceną ryzyka zawodowego.

4. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do wykonywanych prac

W wielu firmach np. w działach UR w związku ze specyfiką pracy, pracownicy potrzebują dodatkowych kwalifikacji np. uprawnienia operatora wózka widłowego, uprawnienia do obsługi suwnicy lub kwalifikacje energetyczne itp. Kopie posiadanych i wymaganych na stanowisku pracy dodatkowych kwalifikacji powinny być przechowywane w zakładzie pracy – zwyczajowo w aktach pracowniczych.

5. Pracownicy stosują wymagane na danych stanowiskach pracy środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez wymaganych na danym stanowisku środków ochrony indywidualnej (dalej zwane ŚOI) oraz odzieży i obuwia roboczego. Podczas audytu BHP, audytujący sprawdza czy pracownicy stosują ŚOI zgodnie z ich przeznaczeniem i przy wymaganych czynnościach.

6. Pracownicy zapoznani zostali z aktualnymi wynikami pomiarów środowiska pracy

Audytorzy zewnętrzni zwykli pytać o dowody zapoznania się pracowników z wynikami pomiarów środowiska pracy w ich otoczeniu. Jeżeli w organizacji prowadzone są cykliczne pomiary np. hałasu, wibracji, czynników chemicznych – z informacjami tymi powinni zapoznawać się również cyklicznie pracownicy narażeni na ich występowanie. Tak jak w przypadku oceny ryzyka zawodowego, również tutaj pracownik powinien poświadczyć w formie pisemnej zapoznanie się i udostępnienie mu ostatnich wyników pomiarów.

7. W obszarze znajduje się punkt I pomocy przedmedycznej lub apteczka I pomocy przedmedycznej

W każdym wydziale powinna znajdować się w pełni wyposażona apteczka I pomocy przedmedycznej. Apteczka powinna być ogólnodostępna, do stałego korzystania. W jej pobliżu, w widocznym miejscu powinna znajdować się również aktualna instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca udzielania pierwszej pomocy. Opieka nad apteczką powinna zostać powierzona wyznaczonym pracownikom odpowiedzialnym za jej nadzór i doposażanie w środki, w ramach potrzeby. Przy apteczce powinien znajdować się również wykaz pracowników przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy.

8. Znajomość oraz wiedza pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

BHP to nie tylko stanowisko pracy, ale przede wszystkim człowiek oraz jego zachowanie wpływają na wypadkowość. Ponad 60% wypadków przy pracy spowodowanych jest czynnikiem ludzkim (dane GUS). Oprócz instrukcji i doposażania pracowników w ŚOI, każdy manager powinien znaleźć czas na cykliczną rozmowę ze swoimi pracownikami na tematy związane z BHP. Tylko w ten sposób możliwe jest kształtowanie w nich bezpiecznych zachowań i pogłębianie wrażliwości w obszarze BHP. Audytor może zadać Twoim pracowników m.in. następujące pytania:

– czy wie Pan/Pani czym jest ocena ryzyka zawodowego oraz gdzie znajduje się ten dokument?

– czy wie Pan/Pani jakie środki ochrony indywidualnej powinno się zastosować podczas danych prac np. spawanie, praca z wiertarką, szlifierką itp.?

– czym jest wypadek przy pracy i kogo należy zawiadomić w przypadku jego wystąpienia?

– jakie są główne ryzyka zawodowe występujące na Pana/Pani stanowisku pracy?

Ciągle doskonalenie to nieustanny proces, który możemy odnosić nie tylko do optymalizacji produkcji, ale również ciągłego podnoszenia standardów w obszarze BHP. Jeżeli Twoja organizacja przygotowuje się do certyfikacji zgodnie z ISO 45001, innego audytu BHP lub chciałbyś/chciałabyś zaplanować strategię w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa na kolejne lata, zapoznaj się z naszą ofertą diagnozy kultury bezpieczeństwa.

Teraz audyt BHP przejdziesz bez problemu!