Metodyka instruktażu stanowiskowego

Do przeprowadzenia efektywnego szkolenia nie wystarczy pokaźna wiedza trenera – niezbędna jest również technika jej przekazywania, którą możesz zdobyć podczas naszego szkolenia: metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa.

Pracownicy dedykowani w firmie do przeprowadzania instruktaży stanowiskowych mają zwykle dużą wiedzę na temat metod pracy. Jednakże często nie posiadają odpowiedniego przygotowania dydaktycznego do występowania w roli nauczyciela, czy też mentora. Tylko dzięki prawidłowo przeprowadzonemu instruktażowi stanowiskowemu, pracownik zapoznany zostanie z ryzykiem zawodowym oraz bezpiecznymi metodami pracy, co w konsekwencji znacząco zminimalizuje ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy.

Metodyka instruktażu stanowiskowego BHP, Proresult, kultura bezpieczeństwa

Szkolenie: Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Rezultaty:

  • zapoznanie z metodami przygotowania oraz przeprowadzania szkolenia pracownika na stanowisku pracy
  • rozwinięcie umiejętności dydaktycznych przekazywania wiedzy innym

Tematyka:

  • instruktaż stanowiskowy a litera prawa
  • jak dostosowywać metody nauczania do różnych grup pracowniczych?
  • metody i zasady nauczania dorosłych (popularne oraz te mniej popularne – ale jednak dalej skuteczne)
  • pedagogika osób dorosłych – moc tylko pomocnych zagadnień
  • elementy psychologii w nauczaniu dorosłych (oczywiście, na przykładach!)
  • ćwiczenia praktyczne z prowadzenia instruktaży stanowiskowych

Uczestnicy: osoby szkolące oraz prowadzące instruktaże stanowiskowe. Na przykład: liderzy, brygadziści, trenerzy wewnętrzni, a także inne osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych pracowników do pracy).

Forma:  praca zespołowa, case study, wykład oraz scenki tematyczne. Oczywiście, jak zwykle u nas – moc interakcji oraz praktyczne zdobywanie wiedzy!

Czas trwania: 1 dzień

Organizujemy oraz prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju. Zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby każdego klienta. W związku z tym każdy scenariusz szkolenia jest tworzony pod potrzeby klienta oraz specyfikę branży. Oczywiście, zapraszamy Cię do kontaktu.

Kto powinien przeprowadzać instruktaż stanowiskowy?

W polskim prawodawstwie z zakresu BHP znajdziemy zapisy, że jedynie osoba posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz znająca metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego jest kompetentna do przeprowadzania tego typu szkoleń. Dosłownie:

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

§ 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972)

ZAPLANUJ SZKOLENIE Z METODYKI INSTRUKTAŻY STANOWISKOWYCH